سیستم اطفا حریق اتوماتیک co2 چیست؟ + (بررسی علت و مزایای آن)