انواع آنالایزر های گاز

انواع آنالایزرهای گاز

 

انواع آنالایزرهای گاز

1. کروماتوگراف گاز

کروماتوگرافی گازی شامل نمونه ای می شود که به داخل راس ستون کروماتوگرافی تزریق می شود . نمونه از میان ستون توسط جریان فاز متحرک گازی ، خنثی منتقل می شود . خود ستون دارای یک فاز مایع ساکن است که به داخل سطح یک جامد خنثی جذب می شود.

2. آنالایزر گاز IR

یک آنالایزر گاز مادون سرخ گاز های مقدار ناچیز ( گاز هایی که کمتر از 1 درصد حجم جو زمین را تشکیل می دهند ) را توسط مشخص سازی جذب یک منبع نوری منتشر شده ی مادون سرخ از میان یک نمونه هوای خاص ، اندازه می گیرد .

آنالایزر گاز IR می تواند بر دو نوع باشد:

آنالایزر گاز IR غیر پراکنده

آنالایزر گاز IR پراکنده

3. آنالایزر گاز هدایت حرارتی

هر گازی قابلیت این را دارد که گرما را با یک سرعت خاص هدایت کند . چنین چیزی به عنوان هدایت حرارتی گاز شناخته می شود . از این ویژگی در آشکار ساز هدایت حرارتی استفاده می شود . رشته های فلزی گرم شده در معرض گاز های نمونه و صفر ( گاز صفر یعنی گاز مرجع ) قرار می گیرند .

4. آنالایزر گاز نوع پارامغناطیس

این آنالایزر یک آنالایزر اکسیژن پارا مغناطیسی نوع دمبلی است. چون این آنالایزر بر این اساس است که خاصیت مغناطیسی گاز اکسیژن بیشتر از گاز های هم زیست با آن است، در نتیجه این اطمینان حاصل می شود که اندازه گیری تحت تاثیر گاز های هم زیست قرار نمی گیرد.

5. آنالایزر الکترو شیمیایی

سنسور های الکترو شیمیایی گاز آشکار ساز های گازی هستند که غلظت یک گاز هدف را توسط اکسیداز یا کاهش گاز هدف در یک الکترود و اندازه گیری جریان به وجود آمده ، اندازه می گیرند.

6. دستگاه اورسات

یک آنالایزر گاز اورسات یک ابزار آزمایشگاهی است که به منظور آنالیز محتوای اکسیژن ، مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن یک نمونه ی گازی ( معمولا گاز دودکش سوخت فسیلی ) استفاده می شود . گرچه تا حد زیادی با تکنیک های ابزاری جایگزین شده است ، ولی باز هم اورسات به عنوان یک روش قابل اطمینان اندازه گیری باقی مانده و استفاده از آن نسبتا آسان می باشد .

7. آنالایزر ثقل سنجی

هیدروژن و کربن کل را می توان در یک جامد توسط عمل احتراق در حضور اکسیژن خالص ، خشک تعیین کرد .

8. متانومتر