استخدام نیرو 

لطفا جهت همکاری، رزومه کاری خود را برای بررسی، به ایمیل شرکت ارسال نمایید.

 

عناوین شغلی
مدیر داخلی
سرپرست کارگاه
مهندس فروش
مهندس طراحی
تکنسین فنی و اجرائی
تکنسین شارژ سیلندر
حسابدار
کارمند اداری
کارمند خرید و تدارکات