سیستم اطفا حریق آیروسل

سیستم اطفا حریق آیروسل چیست؟

سیستم اطفا حریق آیروسل سیستم مهار کننده آتش بر پایه پودر (ذرات جامد) و گاز(آیروسل)می باشد.آیروسل جامدی غیرسمی بوده و تا زمانی که به صورت الکتریکی و یا واکنش گرما زا فعال نشده است پایدار می ماند و در صورت فعال شدن ترکیبی از پودر و گاز (آیروسل) با خاصیت خاموش کنندگی تولید می نماید.در مقایسه با اطفا حریق گازی(که تنها منتشر کننده گاز می باشند) و عوامل اطفا حریق شیمیایی خشک (ذرات پودر مانند با سایز 25-150 میکرومتر)آیروسل ذرات جامد کوچکتر از 10 میکرومتر در قطر را منتشر می کنند ، که باعث ماندگاری بیشتر مواد در محل حریق می شود.بر خلاف مواد خشک شیمیایی که باید به طور مستقیم بر روی شعله نشانه گیری شوند آیروسلعامل شناور بسیار موثری فارغ از مکان و ارتفاع آتش می باشد.

 عملکرد سیستم اطفا حریق آیروسل برای مهار و اطفا حریق چگونه است؟

عملکرد مهار آتش توسط آیروسل بستگی به چگالی ذرات آیروسل در مجاورت شعله دارد.

هرچه سریعتر اطراف شعله باآیروسل پوشانده شود عوامل مهارکننده موثرتری درپایان دادن به احتراق وجود خواهند داشت.

آیروسل ازچهار روش برای مهار حریق استفاده می کند :

زمانیکه ذرات آیروسل با شعله برخورد می کنند ،ذرات جامد آیروسل حرارت شعله را جذب ، تبدیل به قسمت های کوچکتر و حجم بزرگی از رادیکا ل های پتاسیم(+K) را آزاد می کند. رادیکال های پتاسیم  با هیدروکسید (OH+)، هیدروژن (H+) و اکسیژن (O+) ترکیب می شوند که باعث ماندگاری جریان اطفا حریق می شود و تولید بی خطرمولکول هایی مانند هیدروکسید پتاسیم (KOH) و آب (H2O) میکنند.

میزان خطر گاز اطفا آیروسل برای محیط زیست